Ruimtelijke visie en beeldkwaliteitsplan Schelle

De oorspronkelijke samenhang die bestond tussen de dorpskern en de waterkant is in de loop van de tijd verloren gegaan. Wat nu rest is een versnipperde kern, een overwoekerde Vliet en enkele (gebouw-) fragmenten die de rijke geschiedenis van het dorp tonen. Met deze ruimtelijke visie willen we de samenhang tussen bebouwing, verkeersruimte en waterlopen opnieuw vormgeven. We componeren een nieuwe dorpsstructuur aan de waterkant die in schaal passend is bij de kern van Schelle.

Door het aanhelen van de gehavende dorpsstructuur geven we de waterkant vorm als een afwisseling van vooruitgeschoven bebouwingsfronten en groengebieden of open ruimten. De huidige visvijvers, het gemeentepark, een nieuw gemeenteplein en een herwonnen strook groengebied langs de Bovenvliet worden hierdoor opnieuw gedefinieerd als krachtige publieke ruimtes die zich inpassen in de dorpse maat van Schelle. De open ruimtestructuur langsheen de Vliet wordt vormgegeven als een doorlopend “Vlietpark”, dat op vlak van ecologie, waterhuishouding en natuurbeleving meerwaarden biedt voor de ruimere regio.

Ter hoogte van het kerkplein wordt een verhoogd gelegen kade voorzien die uitkijk biedt op de Vliet; de kerk staat iets vooruitgeschoven op het plein. De kade maakt het mogelijk de oever plaatselijk af te graven en in te te richten als licht glooiende parkzone. Voor het overige deel van de oevers van de Vliet bepleiten we een meer opengewerkte beplanting waardoor er beter zicht geboden wordt op het diep gelegen water en de fraaie abdij aan de overkant. Een nieuwe brug naar de Abdij van Hemiksem completeert de samenhang tussen beide oevers.

De Fabiolalaan als doorgaande weg, maar ook de vele parkeerterreinen maken dat de dorpskern zwaar door autoverkeer wordt gedomineerd. We zetten in op het terugdringen hiervan om een beter leefbare kern te ontwikkelen, ruimte te bieden voor meer bewoners en een intensiever gebruik van de kern als verblijfsruimte.

Diverse nieuwe woonontwikkelingen op verschillende sites helen de dorpsstructuur aan en komen tegemoet aan de woningbouwopgave die Vlaanderen te wachten staat, echter zonder de dorpse maat van Schelle en zijn openbare ruimten uit het oog te verliezen.

opdrachtgeverIGEAN, gemeente Schelle
samenwerkingPalmbout Urban Landscapes
statusvoltooid
datum2016-2018