Masterplan Izegem 2030

Het Masterplan voor Izegem schakelt tussen verschillende schaalniveaus en tussen opgaven op korte en lange termijn. Het helpt concreet opgaven initiëren, het brengt de waarde van diverse sites in beeld en maakt de onderlinge samenhang tussen projecten inzichtelijk. Een belangrijke opgave is het beter in balans brengen van de verkeersstructuur en de verblijfskwaliteit in de openbare ruimte om de leefbaarheid en identiteit te verbeteren. Daarnaast creëert het Masterplan een duurzame structuur van verbindende routes en een duurzaam waterhuishoudingsysteem tussen de kernen.

Het ontwerp zet in op belangrijke kwaliteitsverbeteringen van het centrum van Izegem. De brug, die 40 jaar geleden op brute wijze de Korenmarkt verminkte, veroorzaakt een verkeersstroom dwars door de te nauwe straten van het centrum en over en langs de drie pleinen. De kwaliteiten van het centrum als aangename winkelstad worden er door ondermijnd en de pleinen zijn teveel onderdeel van de verkeersruimte om ze echt tot kwaliteitsvolle verblijfsplekken te herwaarderen. We hebben daarom een voorstel uitgewerkt waarin de brug wordt ingekort, de Korenmarkt als pleinruimte wordt hersteld en het verkeer langs het centrum wordt gevoerd.

Het Masterplan schetst met de sloop van de brug een nieuw ontwikkelperspectief voor de ruimere Stationsomgeving. We zien hier mogelijkheden voor een redelijk dense bebouwingsopzet die maximaal profiteert van de nabijheid van water, landgoed Blauwhuis en de binnenstad. Deze densiteit biedt vervolgens kansen de open ruimte rondom de stad te sparen.

Het grondgebied van Izegem is sterk verstedelijkt en oogt als een aaneengesloten reeks verkavelingen, kernen, bedrijfszones, recreatiegebieden en landgoederen. Het onderscheid tussen de kernen is door de voortgaande verstedelijking vervaagd en de groene ruimte tussen de kernen is versnipperd. De ruimtelijke kwaliteit staat sterk onder druk. Als antwoord formuleert het masterplan tien sleutelopgaven die een nieuwe ruimtelijke samenhang bieden tussen mobiliteit, open ruimte en verstedelijking. Zo worden bijvoorbeeld identiteitversterkende ingrepen voor de kernen voorgesteld; worden nieuwe fiets- en groenconnecties gemaakt en worden verkeerskundige verbeteringen voorgesteld.

opdrachtgeverStad Izegem
samenwerkingPalmbout Urban Landscapes, Sofie Vandelannoote, Transport and Mobility Leuven en Royal Haskoning DHV
statusvoltooid
datum2016