Herbestemming Brouwerij De Ridder

Het 19de eeuwse gebouwencomplex is een voormalige stoombrouwerij-mouterij die omwille van haar bouwkundige waarde is opgenomen op de inventaris voor onroerend erfgoed. Het imposante gebouwencomplex vormt een stille getuige van een tijd waarin het nabijgelegen Cogelsplein het centrum vormde van Deurne – toen nog een dorp. Het is een kloeke, geschakelde volumetrie van massieve bakstenen bouwvolumes geschikt rond een binnenkoer. Elk bouwdeel vervulde een specifieke functie in het functioneren van de brouwerij-mouterij.

Het bouwprogramma lag niet vast bij aanvang van de opdracht. Een uitvoerig ontwerpend onderzoek, waarbij verschillende programma-scenario’s werden getoetst aan de specificiteit van het gebouwencomplex, bracht de mogelijkheden en beperkingen nauwkeurig in kaart. Het bekomen ontwerp combineert een optimale benutting van de gevonden ruimtelijkheid met bescheiden doch trefzekere ingrepen die de gebruiks- en toekomstwaarde van het imposante bouwwerk naar een hoger niveau tillen.

De binnenkoer was van oudsher het representatieve en logistieke hart van de brouwerijsite; ook bij de herbestemming blijft dit het geval. Waar de voormalige brouwerij nood had aan een volledig verharde binnenkoer, zoeken we in het nieuwe ontwerp naar een samengaan van de historische verharding en vergroening. Een scherp omlijnd vlak in kasseibestrating laat plaats voor ruime begroeiing langsheen de gevels.

opdrachtgeverDe Ridders bv
samenwerkingKaruur Architecten, BEC, Triconsult, Botec, Gevelinzicht
oppervlakte3.145.000 euro
statusvoorontwerp
datum2020 -