masterplan De Werve Hoef

De site bevindt zich aan de noordelijke rand 
van de dorpskern van Wijnegem, in een woonuitbreidingsgebied. Gezien deze specifieke ligging wensen we het landschappelijke karakter van de site te behouden. Als onderlegger voor het plan verdelen we het terrein in grote kavels met de typische vervormde orthogonaliteit van een akkerlandschap. 

Het masterplan voor de duurzame wijk “De Werve Hoef ” te Wijnegem voorziet in een 300 tal sociale- en middenklassewoningen, een dagcentrum, een kindercreche en enkele kleinere commercïele voorzieningen op wijkniveau.

We trachten het landschap niet enkel als ervaring te behouden maar zetten het bovendien in
als productielandschap onder de vorm van gemeenschapslandbouw. Community Supported Agriculture (CSA) vormt een wederzijdse

relatie tussen een plaatselijke landbouwer en de bewoners van de wijk en de wijken rondom, die via een aandeel in een co peratieve vereniging de productiekosten van de boerderij dekken in ruil voor een oogstaandeel. Het CSA-bedrijf kan georganiseerd worden vanuit de historische hoevesite van de Werve Hoef.

Naast het buurtpark dat een plek krijgt in
de zuidoostelijke hoek van de site, vormt het akkerlandschap via zijn padenstructuur een unieke openbare ruimte als alternatieve ontspanning.

De bebouwing wordt opgevat met eenzelfde landschappelijke inslag. Op de grote kavels worden woonensembles ingeplant die verwijzen naar de landgoederen en hoeven van weleer. De ensembles tellen tussen de 27 en 50 woningen en vormen zo een collectieve tussenschaal tussen de wijk van 300 gezinnen en de individuele bewoner. Ze omvatten een veelheid aan woontypologieën en kunnen plaats bieden aan vernieuwende woonvormen zoals bvb. cohousing.

Door het parkeren in parkeerhoven en in het hart van een bouwstempel te voorzien houden we het grootste deel van de site autovrij. De historische buurtweg die doorheen de site loopt kan als structurerend element worden afgestemd op de trage weggebruiker.

Om tot een integraal duurzaam masterplan
te komen werd de "duuzaamheidsmeter
wijken" gebruikt als toetssteen. Zo voorzien 
we een integraal watersysteem met grachten
e n bufferbekkens en collectieve stookruimten die in de toekomst een warmtenet mogelijk maken. De CSA-boerderij fungeert niet enkel als ontmoetingsplaats maar zorgt tevens voor lokale tewerkstelling.

samenwerking LAMA Landscape Architects, denc!-studio, Common Ground, EVA-International bvba

opdrachtgever De Ideale Woning cvba, gemeente Wijnegem


wedstrijd Laureaat